Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van communicatiebureau Lidwien Jansen Communicatie gevestigd te Roermond (hierna te noemen: Lidwien Jansen Communicatie) en haar opdrachtgevers (hierna te noemen: cliënt).

ARTIKEL 1
Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, begrotingen en op alle met ons aangegane overeenkomsten (schriftelijk of digitaal/mail) tot het leveren van diensten, producten en goederen. Een algemene verwijzing door cliënt naar welke andere (eigen) algemene (inkoop)voorwaarden dan ook, wordt door Lidwien Jansen Communicatie niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk/digitaal overeengekomen. Onder offertes en begrotingen wordt ook verstaan de door Lidwien Jansen Communicatie per e-mail of per Whatsapp bevestigde (prijs)afspraken. Ingeval er geen begrotingen aan een opdracht ten grondslag liggen wordt artikel 2 lid 6 als maatgevend beschouwd voor definitieve afrekening.

ARTIKEL 2
Aanbiedingen en opdrachten

 1. Alle aanbiedingen van Lidwien Jansen Communicatie aan cliënt zijn vrijblijvend en nimmer als bindend te beschouwen.
 2. Lidwien Jansen Communicatie is aan de opdracht of order van de cliënt gebonden, wanneer Lidwien Jansen Communicatie de order schriftelijk/digitaal heeft bevestigd. Cliënt is zowel door schriftelijke als digitale/mailopdracht gebonden.
 3. Wijzigingen in de opdracht of de overeenkomst zijn slechts dan van kracht, wanneer zij door cliënt zijn verzocht en door Lidwien Jansen Communicatie bevestigd. De eventuele daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten zullen na schriftelijke/digitale goedkeuring worden doorberekend aan cliënt.
 4. Lidwien Jansen Communicatie is gerechtigd eventueel (door derden of algemene) doorgevoerde prijs­wijzigingen, die zijn opgetreden tussen datum van begroting en datum van uitvoering, door te berekenen.
 5. Indien cliënt besluit om welke reden dan ook een opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering af te zien, dan is cliënt verplicht alle tot dan toe gemaakte kosten en bestede uren aan Lidwien Jansen Communicatie te vergoeden.
 6. Indien door welke omstandigheid dan ook een opdracht van cliënt niet schriftelijk/­digitaal wordt vastgelegd is Lidwien Jansen Communicatie gerechtigd op basis van de werkelijk bestede uren en diensten de opdracht aan cliënt door te belasten, tenzij anders wordt overeengekomen.

 

ARTIKEL 3
Werken voor derden

 1. Cliënt machtigt Lidwien Jansen Communicatie uitdrukkelijk om, indien en voor zover Lidwien Jansen Communicatie dit binnen de grenzen van de haar door cliënt gegeven opdracht nodig of wenselijk acht, werkzaamheden door derden (zoals bijvoorbeeld drukwerk, fotografie, websitebouw) voor cliënt te doen verrichten. Lidwien Jansen Communicatie behoudt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en voortgang van deze werkzaamheden.
 2. Cliënt vrijwaart Lidwien Jansen Communicatie tegen elke aanspraak welke derden jegens Lidwien Jansen Communicatie zouden mogen doen gelden op kosten, schaden en interesses, ontstaan als gevolg van werkzaamheden door bemiddeling van Lidwien Jansen Communicatie voor cliënt verricht.
 3. Tenzij anders overeengekomen zal Lidwien Jansen Communicatie de ingekochte diensten en producten rechtstreeks aan de leverancier voldoen en aan cliënt doorbelasten met een opslag voor rente, risico en winst.
 4. Indien de door Lidwien Jansen Communicatie ingeschakelde leverancier (eigen) algemene voorwaarden (zoals bijvoorbeeld de landelijke leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie) hanteert kunnen die eveneens van toepassing zijn op de relatie tussen Lidwien Jansen
 5. Communicatie en cliënt, met dien verstande dat bij strijdigheid deze algemene voorwaarden zullen worden gehanteerd.

 

ARTIKEL 4
Eigen werk

 1. Lidwien Jansen Communicatie berekent al het eigen werk alsmede vracht-, transport- en portokosten rechtstreeks aan cliënt door op eigen facturen. Wanneer de (communicatie)adviesrol van Lidwien Jansen Communicatie wordt ingezet op strategisch en conceptueel gebied worden de daarmee ingezette werkzaamheden en diensten of op basis van vooraf afgegeven budgetten of offertes, dan wel op basis van werkelijk bestede uren doorbelast.
 2. Onder eigen werk dient hier onder meer te worden verstaan: artwork, teksten, prepress-producties, digitale producties (zoals websites), online gepubliceerde producties (zoals bannering) en dergelijke.
 3. Voor alle in opdrachten en bijbehorende bevestigingen en/of offertes/begrotingen genoemde werkzaamheden, niet zijnde werkzaamheden genoemd in de vorige leden van dit artikel van deze algemene voorwaarden, wordt Lidwien Jansen Communicatie door cliënt gehonoreerd op basis van nader  door cliënt en Lidwien Jansen Communicatie vast te stellen voorwaarden. 
 4. In voorkomend geval kan door Lidwien Jansen Communicatie in licentie een dienst worden aangeboden waarbij andere voorwaarden geldig zijn (zoals bijvoorbeeld Active Campaign). Lidwien Jansen Communicatie waarborgt vooraf de juiste informatieverstrekking aan cliënt.

ARTIKEL 5
Betaling

 1. Betalingen door cliënt aan Lidwien Jansen Communicatie dienen te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum op een door Lidwien Jansen Communicatie aan te wijzen rekening. Aftrek van enige korting of schuldvergelijk is cliënt niet toegestaan, tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. Voordat een opdracht wordt aangenomen kan een aanbetaling van 40% worden gevraagd.
 3. Reclames op facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk/digitaal te worden aangemeld. 
 4. Indien cliënt binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Lidwien Jansen Communicatie zonder enige ingebrekestelling het recht cliënt daarvoor de wettelijke rente per maand vanaf de vervaldatum der factuur in rekening te brengen, vermeerderd met alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, met een minimumbedrag van 15% van de hoofdvordering.

ARTIKEL 6
Deeluitvoering

 1. Het staat Lidwien Jansen Communicatie vrij de order in overleg met cliënt gefaseerd uit te voeren.
 2. Elke deellevering ter zake van goederen of diensten, genoemd in artikel 4, kan afzonderlijk worden gefactureerd.

ARTIKEL 7
Termijn

 1. De periode waarbinnen Lidwien Jansen Communicatie de tussen cliënt en Lidwien Jansen Communicatie overeengekomen diensten moet verrichten, gaat niet eerder in dan nadat: 
 2. a) Lidwien Jansen Communicatie de opdracht schriftelijk/digitaal heeft aangenomen,
  b) alle benodigde bescheiden in haar bezit zijn,
  c) cliënt Lidwien Jansen Communicatie de door Lidwien Jansen Communicatie voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld.
 3. Deze overeengekomen termijn(en) is/zijn geschorst, zodra en zolang cliënt in gebreke is met de betaling van enig uit hoofde van dezelfde overeenkomst verschuldigd bedrag, dan wel zolang Lidwien Jansen Communicatie door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten of interessen kan doen gelden.
 4. Overschrijding van de termijn waarbinnen Lidwien Jansen Communicatie de diensten zou moeten hebben verleend, door welke oorzaak ook, zal cliënt, behoudens in geval van bewezen wanprestatie van Lidwien Jansen Communicatie en/of uitdrukkelijk anders overeengekomen, nimmer  echt geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.
 5. Wanneer Lidwien Jansen Communicatie op grond van overmacht niet in staat is om haar verplichtingen na te komen, worden deze tijdens de periode van overmacht en een bij beëindiging daarvan in acht te nemen redelijke termijn opgeschort, zonder enige aansprakelijkheid harerzijds voor de hieruit voor de opdrachtgever voortvloeiende schade. Lidwien Jansen Communicatie heeft het recht om tijdens vermelde periode van opschorting de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, in welk geval hiervan schriftelijk/digitaal melding zal worden gedaan aan de cliënt. Vanaf het moment van deze mededeling is de overeenkomst ontbonden, onder gehoudenheid van de opdrachtgever een met dit eventueel reeds verrichte deel van de werkzaamheden overeenkomende prestatie aan Lidwien Jansen Communicatie te voldoen. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt onder meer verstaan: brand en andere bedrijfsongevallen, machineschade, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, onvoorziene ziekte van werknemers, boycot, oproer, staat van beleg, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid.

ARTIKEL 8
Garantie Lidwien Jansen Communicatie

 1. Lidwien Jansen Communicatie staat er voor in dat zij de tussen cliënt en haar overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen zal verrichten.
 2. Uiterlijk zichtbare gebreken moeten door cliënt schriftelijk/digitaal worden gereclameerd binnen 8 (acht) dagen nadat Lidwien Jansen  Communicatie de verrichte werkzaamheden aan cliënt heeft geleverd of voorgelegd. Bij gebreke van bedoelde reclame binnen genoemde termijn vervalt de garantieverplichting van Lidwien Jansen Communicatie ten aanzien van die gebreken. Het beweerdelijk niet-nakomen van garantieverplichtingen ontheft cliënt niet van verplichtingen, welke voor hem uit deze of enige andere overeenkomst met Lidwien Jansen Communicatie mochten voortvloeien.
 3. Vorderingen welke cliënt uit hoofde van garantieverplichtingen mocht hebben, vervallen uiterlijk 6 (zes) maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht. Lidwien Jansen Communicatie is van haar garantieverplichting geheel ontheven, indien cliënt derden buiten voorkennis en  toestemming van Lidwien Jansen Communicatie werkzaamheden aan het door Lidwien Jansen Communicatie verrichte werk laat doen of deze  zelf verricht, dan wel indien cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere hiermede samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 4. De garantie voor werkzaamheden door Lidwien Jansen Communicatie ten behoeve van cliënt aan derden opgedragen, strekt zich slechts uit  voor zover bedoelde derden Lidwien Jansen Communicatie in dat geval geheel vrijwaren.
 5. De volledige kosten, zowel de buitenrechtelijke als de gerechtelijke, die door Lidwien Jansen Communicatie moeten worden gemaakt ter zake van conflicten met derden, die ten behoeve van cliënt worden ingeschakeld, komen voor rekening van cliënt indien de oorzaak van dat conflict een gevolg is van een onjuist handelen of nalaten van cliënt.
 6. Lidwien Jansen Communicatie draagt zorg voor geheimhouding van alle door de cliënt verstrekte informatie en ter beschikking gestelde  gegevens. Ook databases met adresgegevens vallen onder deze geheimhoudingsplicht. Lidwien Jansen Communicatie is in die gevallen ook gehouden aan de door de overheid vastgestelde wettelijke kaders m.b.t. bijv. Wet bescherming persoonsgegevens en meldplicht datalekken.

ARTIKEL 9
Intellectueel eigendom

 1. Cliënt garandeert Lidwien Jansen Communicatie te allen tijde dat het gebruik door Lidwien Jansen Communicatie van door cliënt verstrekte gegevens of anderszins, Lidwien Jansen Communicatie niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
 2. Cliënt vrijwaart Lidwien Jansen Communicatie volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken die derden jegens Lidwien Jansen Communicatie te gelde zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in lid 1 van dit artikel genoemde garantie.
 3. Alle door Lidwien Jansen Communicatie ontwikkelde producten (zoals prepress-bestanden, (stans)mallen, ontwerpen, schetsen, modellen, online producties, foto’s, webvideo’s en dergelijke) die door, onder licentie of namens Lidwien Jansen Communicatie bij de uitvoering van de overeenkomst worden vervaardigd, zijn (evenals het auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom daarop, alsmede het onbeperkte recht om daarvan gebruik te maken) onvervreemdbaar eigendom van Lidwien Jansen Communicatie.
 4. Na afronding en betaling van de opdracht zullen de ontwikkelde producten vrij van rechten worden overgedragen aan cliënt. Uitzonderingen hierop, zoals werk door bepaalde toeleveranciers die het auteursrecht/intellectuele eigendom niet willen overdragen, zullen vooraf aan cliënt worden meegedeeld.
 5. Alle door Lidwien Jansen Communicatie in licentie uitgewerkte producten zullen eigendom blijven van de licentiehouder, tenzij met de licentiehouder contractueel afwijkende afspraken worden vastgelegd 
 6. Lidwien Jansen Communicatie is bij fotografie en/of (web)video gehouden aan de wettelijke kaders in verband met auteursrecht en portretrecht. In voorkomende gevallen zal Lidwien Jansen Communicatie dusdanige maatregelen nemen dat voor bedoelde communicatiemiddelen de (gebruiks)rechten zullen worden vastgelegd met fotografen, (video)producenten en modellen.

ARTIKEL 10
Duur en annulering van de overeenkomst

 1. De tussen opdrachtgever en Lidwien Jansen Communicatie geldende overeenkomst wordt aangegaan per prestatie.
 2. De door de opdrachtgever aan Lidwien Jansen Communicatie gegeven eenmalige opdracht eindigt: op het moment dat de opdracht door Lidwien Jansen Communicatie is uitgevoerd;
 3. Het annuleren van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.
 4.  Bij een annulering door de opdrachtgever van een opdracht, die niet op basis van een offerte is verstrekt, wegens gebleken en een door Lidwien Jansen Communicatie vastgestelde onvoldoende belangstelling bij leveranciers en partners, is de opdrachtgever geen kostenvergoeding of schadevergoeding aan Lidwien Jansen Communicatie verschuldigd.
 5. In overige gevallen is de opdrachtgever die de opdracht annuleert aan Lidwien Jansen Communicatie een bedrag ter hoogte van 25% van de opdrachtsom verschuldigd met een minimum van € 1000- excl. BTW;

ARTIKEL 11
Toepassing Recht/Bevoegde rechtbank

 1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht en wordt geacht in Nederland te zijn gesloten.
 2. Uitsluitend de competente Rechter te Arnhem is in eerste aanleg bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen betreffende overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Lidwien Jansen Communicatie heeft daarenboven het recht, als eiseres vorderingen aan te brengen bij de bevoegde rechter van de woonplaats van gedaagde.